บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
รหัสทัวร์ SL002
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง–เดนปาซาร์ (บาหลี) – GWK- วัดอูลูวาตู ULUWATU [ - / L / D ]
  Day 2 : ปูราเบซากีห์ – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน [ B / L / D ]
  Day 3 : วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี [ B / L / D ]
  Day 4 : เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 11 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
11 - 14 ม.ค. 61
25 - 28 ม.ค. 61
08 - 11 ก.พ. 61
22 - 25 ก.พ. 61
01 - 04 มี.ค. 61
08 - 11 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X