นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน 6 คืน
นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
รหัสทัวร์ IN001
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ – ลัคเนาว์ [ - / - / - ]
  Day 2 : ลัคเนาว์ – สาวัตถี – วัดเชตะวันวิหาร – บ้านท่านองคุลีมาล – อนาถบิณฑิกะเศรษฐี [ B / L / D ]
  Day 3 : สาวัตถี – ลุมพินี (เนปาล) – วิหารมายาเทวี [ B / L / D ]
  Day 4 : ลุมพินี – กุสินารา – ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน – ชมมกุฎพันธเจดีย์ [ B / L / D ]
  Day 5 : กุสินารา – ไวสาลี – ชมบริเวณคันธเจดีย์ – ชมสังฆาราม – ปาวาลเจดีย์ – นาลันทา [ B / L / D ]
  Day 6 : นาลันทา – มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพ่อองค์ดำ – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – คยา [ B / L / D ]
  Day 7 : คยา – วัดไทยนานาชาติ – มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา – พระพุทธเมตตา – พาราณสี [ B / L / D ]
  Day 8 : พาราณสี – ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู – สารนาถ – ชมธัมเมกขสถูป – ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ – ลัคเนาว์ [ B / L / D ]
  Day 9 : ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 22 ก.ย. 60
21 - 29 ก.ย. 60
02 - 10 พ.ย. 60
16 - 24 พ.ย. 60
07 - 15 ธ.ค. 60
14 - 22 ธ.ค. 60
21 - 29 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 05 ม.ค. 61 ปีใหม่
04 - 12 ม.ค. 61
11 - 19 ม.ค. 61
18 - 26 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61 - 02 ก.พ. 61
01 - 09 ก.พ. 61
08 - 16 ก.พ. 61
15 - 23 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 - 02 มี.ค. 61
01 - 09 มี.ค. 61
08 - 16 มี.ค. 61
15 - 23 มี.ค. 61
22 - 30 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X