#27. JAPAN SKI MONSTER TOHOKU NIKKO 6 วัน 4 คืน
#27.  JAPAN SKI MONSTER TOHOKU NIKKO 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-27
ระยะเวลา 6วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – อุชิคุ ไดบุทสึ หุบเขาฮานานุกิ – เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองมัตสึชิม่า - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ศาลเจ้าโกไดโด – วัดซุยงันจิ – ภูเขาซาโอะ – ลานสกี (ไม่รวมค่ากิจกรรมทุกชนิด) [ B / L / D ]
  Day 4 : ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ – ปราสาทซึรุงะ หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองคินุกาว่า [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – โตเกียว – ช้อปปิ้ง – นาริตะ [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินนาริตะ– กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ธ.ค. 60 - 04 ม.ค. 61
59,900
56,900
56,900
53,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X