#26. JAPAN TAKAYAMA PINKMOSS TOKYO 6 วัน 3 คืน
#26.  JAPAN TAKAYAMA PINKMOSS TOKYO 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-26
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 เม.ย. 61 - 02 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า จินยะ - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ [ - / L / D ]
  Day 3 : ปราสาทมัทสึโมโต้ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - รถไฟด่วนชินคันเซ็น-ทะเลสาบฮามานะ- เมืองนาโงย่า [ B / L / - ]
  Day 5 : เกียวโต - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 เม.ย. 61 - 02 พ.ค. 61
45,900
42,900
42,900
39,900
7,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X