JAPAN TOKYO TAKAYAMA 6 วัน 3 คืน
JAPAN TOKYO TAKAYAMA 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-22
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินฮาเนดะ –วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี –ช้อปปิ้งชินจูกุ – ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 –ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 4 : ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ [ B / L / D ]
  Day 5 : วัดคิโยมิสึ – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 17 เม.ย. 61 วันสงกรานต์
63,900
60,900
60,900
57,900
7,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X