JAPAN HOKKAIDO OTARU 5 วัน 3 คืน
JAPAN HOKKAIDO OTARU  5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-23
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเสะ – หมู่บ้านชาวไอนุ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาโชวะชินซัน – ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า [ B / L / D ]
  Day 4 : JR TOWER – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ [ B / - / - ]
  Day 5 : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 26 เม.ย. 61
45,900
42,900
42,900
39,900
7,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X