ทัวร์กัมพุูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์กัมพุูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
รหัสทัวร์ REP01_FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา [ - / L / D ]
  Day 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ร้านหยก – ดอนเมือง [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่
12,900
04 - 06 ม.ค. 62
13,900
11 - 13 ม.ค. 62
12,900
18 ม.ค. 62 - 20 ธ.ค. 2
12,900
25 - 27 ม.ค. 62
12,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X