จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด-แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน
จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด-แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ IN002
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - จัยปูร์ [ - / - / - ]
  Day 2 : จัยปูร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด - เดลี [ B / L / D ]
  Day 3 : เดลี - ศรีนาคาร์ - พาฮาแกม [ B / L / D ]
  Day 4 : พาฮาแกรม - ศรีนาคาร์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ค - ศรีนาคาร์ [ B / L / D ]
  Day 6 : ศรีนาคาร์ - สนามบินศรีนาคาร์ - เดลี [ B / L / - ]
  Day 7 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 22 ก.ย. 60
14 - 20 ต.ค. 60
21 - 27 ต.ค. 60

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X