คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์ KMG002
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่ [ - / L / D ]
  Day 2 : ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง [ B / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก -ร้านใบชา - ต้าหลี่ [ B / L / D ]
  Day 4 : ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
  Day 5 : คุนหมิง -ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61
23,900
26 - 30 พ.ค. 61
23,900
26 - 30 ก.ค. 61
23,900
09 - 13 ส.ค. 61
25,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X