คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
รหัสทัวร์ KMG001
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : คุณหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า [ - / L / D ]
  Day 2 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า [ B / L / D ]
  Day 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า ) -ร้านใบชา - วัดลามะซงจ้านหลิน ลี่เจียง -เมืองโบราณลี่เจียง [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ [ B / L / D ]
  Day 5 : ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - วัดหยวนทง- ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
  Day 6 : คุนหมิง-ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 16 เม.ย. 61
30,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X