กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน
กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นั่งเครื่องต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน – โชว์ Dream Like Lijiang [ - / - / D ]
  Day 2 : กุ้ยหลิน – เมืองจำลองซ่ง – ร้านบัวหิมะ – หยางซั่ว – Hilight*ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง* – ร้านเยี่อไผ่ – ถนนฝรั่ง [ B / L / D ]
  Day 3 : หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านผ้าไหม – เขางวงช้าง – ร้านยางพารา – ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) [ B / L / D ]
  Day 4 : วัดเหนินเหยิน – ร้านหยก – สนามบินกุ้ยหลิน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 05 ต.ค. 60
9,999
03 - 06 ต.ค. 60
9,999
07 - 10 พ.ย. 60
10,901
22 - 25 ธ.ค. 60
11,911

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X